domingo, 26 de mayo de 2013

Camiño do XulgadoDende o 15 de maio de 2013, por fin podo asistir a todas as comisión informativas do Concello con voz e voto.
No Pleno extraordinario do día 20 de maio, os grupos municipais do BNG, EU e PSOE acordaron no 4º punto da orde do día, limitar as indemnizacións por asistencias que podo cobrar, como podedes ler aquí. Esto quere decir que, ainda que asista e poda votar, non me van pagar as comisións de Obras, Urbanismo, Cultura e Facenda. Só me pagarán unha, Benestar.

Como podedes ver nas miñas intervencións nese Pleno, a decisión adoptada considero que é manifestamente ilegal e claramente discriminatoria, posto que os demáis concelleiros e concelleiras cobran por asistencias ou por adicacións.
Tomar decisións inxustas a sabendas é un delito tipificado no código Penal como prevaricación, que pode conlevar para autoridades e funcionarios públicos multa, suspensión de emprego e/ou inhabilitación.

domingo, 12 de mayo de 2013

As mentiras dependentes


Probablemente, non sexa este o mellor momento político para facer esta entrada, pero precisamente polas novas que se están a ler constantemente nos medios, que si reflicten feitos reais e intolerables, como este, este, este, ou tanto outros que podería poñer, inicio hoxe unha serie de entradas adicadas ao Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Mugardos, porque non pode  taparse unha realidade mugardesa froito do mal goberno, con feitos que aquí non aconteceron. Probablemente esos recortes chegarán ao noso Concello como a todos. Pero ata este ano, non foi así, e a perda de miles de euros de subvención non ten nada que ver con recortes de fora, ten que ver coa pésima xestión municipal. E unha vez máis, os pratos rotos págannos os usuarios e as súas familias. 

Xa van moitos Plenos, moitas comisións e moitas declaracións públicas nas que o Alcalde e aqueles que con el queren negar a realidade, din que no Concello non hai un problema na xestión do Servizo de Axuda no Fogar (en adiante SAF).
Ao SAF pode accederse de dous xeitos: ben pola Lei de Dependencia, ou ben polo servizo municipal, chamado libre concorrencia ou prestación básica. Para acceder pola vía da Dependencia é a Xunta a que pon as condicións, fai unha valoración de grao e nivel e asigna un recurso idóneo (dende teleasistencia, pasando por SAF, centro de día, residencia, etc). A posterior entrada no servizo, decídea o Concello. No segundo caso, na prestación básica, é o Concello o que pon as condicións, fai a valoración e tamén decide quen accede e quen non.

Voume centrar na atención á Dependencia posto que o que se está a escoitar continuamente é que a Xunta diminuiu a subvención. E non é mentira. O que si é mentira é o porqué.

sábado, 4 de mayo de 2013

Non hai PlanEsta entrada ven motivada pola pregunta realizada nun comentario onde se plantexaba a posibilidade de denunciar o contrato coa empresa redactora do Plan de Urbanismo.
Xa respondo, e penso que non, non se pode denunciar. A realidade é que se alguén é culpable dos retrasos na elaboración do Plan é, prinicpalmente, o Concello de Mugardos.

A información que aporto nesta entrada é froito do estudo dos expedientes administrativos obrantes en dependencias municipais e da revisión dos rexistros de entrada e saída do Concello dende o mes de setembro.